This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.comAllmänna användarvillkor för WordDive

 1. Allmänt
 2. Avtalets början
 3. Identifiering
 4. Produktion och användning av tjänsten
 5. Underhåll av tjänst och reparation av fel
 6. Reklamationer och skadeståndsansvar
 7. Betalning och fakturering
 8. Avtalstid och användning av personliga funktioner
 9. Avslutning av tjänst
 10. Uppsägning av avtal
 11. Uppsägningens konsekvenser
 12. Övriga villkor

Sekretesspolicy

 1. Registratorns namn och adress
 2. Ansvarig person för registerfrågor
 3. Namn på register
 4. Informationsanvändning
 5. Informationskälla
 6. Informationens giltighet; rättning av information; rätten att verifiera
 7. Registrets innehåll
 8. Överlåtelse av information
 9. Borttagning av information från registret
 10. Användning av kakor
 11. Registersäkerhet
 12. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personlig information

1. Allmänt

1.1 Objekt och tjänstebeskrivning. WordDive Ltd på adressen Kalevantie 7C, 6F, FI 33100 Tampere, Finland (härefter kallad "företaget") erbjuder tjänster och produkter, såsom WordDive-tjänsten (härefter kallad "tjänsten"), till sina kunder (härefter kallade "kunden") i enlighet med dessa allmänna användarvillkor. Exakt vad som ingår i tjänsten är angivet i beskrivningen och i de allmänna specifika tjänstevillkoren som hittas på tjänstens webbsida eller som tillhandahålls i samband med att kunden beställer tjänsten.

1.2 Gällande avtalsvillkor och applikationsbeställning. Dessa allmänna användarvillkor gäller för tjänsten samt för användning och beställning av tjänster och produkter producerade av företaget och erbjudna via tjänsten. Olika delar av tjänsten kan även komma att kräva att olika avtal ingås med företaget. Dessa avtal kan omfatta specifika villkor och tjänstebeskrivningar som skiljer sig från eller kompletterar dessa allmänna villkor. I de fall de allmänna villkoren och de specifika villkoren strider mot varandra ska de specifika villkoren gälla i första hand och de allmänna villkoren i andra hand med avseende på tjänsten ifråga.

Var vänlig observera de särskilda villkor som tillämpas på följande delar av vår tjänst:
Tyskland, ABI-kurs i engelska: www.worddive.com/de/sprachkurse/englisch-abikurs
Finland, ABI-kurs i engelska: www.worddive.com/fi/kielikurssit/englannin-abikurssi#CONDITIONS
Finland, ABI-kurs i svenska: www.worddive.com/fi/kielikurssit/ruotsin-abikurssi#CONDITIONS
Ryssland, ABI-kurs i engelska: www.worddive.com/ru/yazyk-kurs/anglijskij-ege

1.3 Debiterbara tjänster. Kunden kan beställa de olika produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga via tjänsten genom onlinebetalning, kreditkortsbetalning eller annan specificerad betalningsmetod. Företaget anger kostnaden för varje produkt eller tjänst i enlighet med vald betalningsmetod och de allmänna leveransvillkor som kompletterar dessa villkor separat.

1.4 Kundens rätt att häva avtalet. Kunden har ej rätt att häva avtalet efter det att leverans av produkten eller tjänsten har påbörjats elektroniskt med kundens godkännande.

2. Avtalets början

2.1 Tjänsteavtalets början. Avtalet gäller från och med det att kunden, i samband med registrering, har godkänt dessa allmänna användarvillkor och företaget har bekräftat kundens betalning av produkten eller tjänsten.

2.2 Giltighet av information tillhandahållen av kunden. De beställningar som kunden gör med avseende på tjänsten administreras och levereras i enlighet med den information som kunden har angett. Kunden är ansvarig för informationens giltighet. Företaget har ej någon skyldighet att kontrollera eller komplettera denna information.

3. Identifiering

3.1 Identifieringsfunktioner. För att kunna använda vissa delar av tjänsten krävs ett användarnamn och ett personligt lösenord eller annat identifieringsmedel som accepteras av företaget. E-postadressen som kunden anger fungerar som användarnamn.

3.2 Kundens identifieringsuppgifter. Efter det att företaget har lyssnat till kunden har företaget rätt att välja och/eller godkänna användarnamn, lösenord eller annat identifieringsuppgifter som kunden därefter ska använda. Dessa förblir i företagets ägo och kunden har ej rätt till dessa efter avtalets slut såvida inte annan överenskommelse har träffats skriftligen.

3.3 Företagets rätt att ändra identifieringsuppgifter. Företaget har när som helst rätt att ändra kundens identifieringsuppgifter. Företaget ska, om så är möjligt, meddela kunden om alla sådana ändringar i förväg.

3.4 Säker förvaring av identifieringsuppgifter. Kunden ansvarar för att hålla sina egna identifieringsuppgifter i säkert förvar. Kunden går med på att ej förvara lösenord och andra identifieringsuppgifter tillsammans i syfte att förhindra att tredje part kommer åt dem. Lösenordet är personligt och ska ej överlåtas till någon annan.

4. Produktion och användning av tjänsten

4.1 Produktion av tjänsten. Företaget har rätt att producera tjänsten på valfritt sätt. Företaget har rätt att implementera ändringar som påverkar innehåll, teknik och användning av tjänsten. Om dessa ändringar kräver att även kundens utrustning och programvara ändras är det upp till kunden att på egen bekostnad administrera detta. Företaget strävar efter att i förväg/i god tid meddela kunden om sådana ändringar som kan komma att påverka kundens användning av tjänsten, till exempel genom att skicka ut ett meddelande om detta via tjänsten.
Företaget har rätt att helt eller delvist sluta producera tjänsten. Om så sker avser företaget göra sitt bästa för att i förväg/i god tid meddela kunden om detta, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

4.2 Användningsrätt med avseende på material publicerat i tjänsten. Tjänsten omfattar och tillhandahåller material som är upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat och vars immateriella rättigheter ej tillhör kunden. Kunden har därför ej rätt att sprida, publicera, kopiera, överlåta till allmänheten eller på annat sätt nyttja material som har inhämtats från eller genom tjänsten utan att ha erhållit skriftligt tillstånd för detta från skaparen, ägaren eller företaget eller såvida inte ett skriftligt meddelande har skickats ut som specificerar att rättigheterna har breddats (till exempel via pressmeddelande). Materialet får endast användas för privat bruk. Ägaren till det material som presenteras eller tillhandahålls genom tjänsten kan komma att kontakta kunden direkt om det kommer fram att kunden har brukat materialet på olämpligt sätt i enlighet med denna sektion.

4.3 Användningsrätt med avseende på programvara och dokument. Företaget beviljar kunden rätten att använda maskinkodsversionerna av företagets programvara och dokument i enlighet med detta avtal. Enligt användningsrätten har kunden endast rätt att använda programvaran och dokumenten i enlighet med de medföljande licensvillkoren, företagets instruktioner samt endast med avseende på direkt användning av tjänsten. Äganderätt och immateriella rättigheter till programvaran och dokumenten, samt deras redigerade versioner, tillhör företaget eller tredje part (till exempel företagets huvud- och underleverantörer) och kunden har ej rätt att kopiera, översätta eller ändra i dokumenten eller programvaran eller överlåta dessa till tredje part såvida inte skriftligt godkännande har givits eller kunden enligt lag måste göra detta.

4.4 Kundens utrustning och programvara. Enheter, programvara och anslutningar (till exempel anslutningar till mobila kommunikationsnätverk eller internet) som krävs för att använda tjänsten ingår ej i tjänsten. Kunden ansvarar för att erhålla, bibehålla och uppdatera dessa enheter, anslutningar och programvara. Kunden ansvarar dessutom för att se till att programvara och enheter ej stör företaget eller tjänstens drift. Enheter och programvara som kan komma att störa driften måste omedelbart frikopplas från tjänsten.

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

5.1 Underhåll av tjänst och reparation av fel. Företaget strävar efter att underhålla, till bästa förmåga, tjänstens funktionalitet och åtgärda alla eventuella fel inom rimlig tid.

5.2 Tillfälliga driftstopp. Företaget har rätt att tillfälligt stänga ner hela eller delar av tjänsten om det finns en befogad anledning att göra det. Om så sker ska företaget göra sitt bästa för att se till att stoppet är så kort som möjligt och att effekten på kunden är så liten som möjligt. Företaget avser att så långt det går och i förväg meddela kunden om stoppet, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

6.1 Kundreklamationer. Om kunden upptäcker att det är fel på tjänsten måste denne reklamera beställningen och begära att felet åtgärdas inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationer kan göras digitalt via http://www.worddive.com/se/kontakt eller genom att mejla till info@worddive.com.

6.2 Felkorrigering. I det fall företaget har erbjudit sig att utan dröjsmål korrigera ett fel som kunden har pekat ut har företaget rätt att korrigera detta fel. Om felet ej går att korrigera eller om det ej korrigeras inom rimlig tid har kunden rätt till prisnedsättning baserat på felets allvarlighetsgrad.

6.3 Skadeståndsansvar. Kunden har rätt att begära kompensation för direkt skada i enlighet med konsumentskyddslagen. Företaget ansvarar ej för skada om felet uppstod på grund av omständigheter som ej relaterar till företaget eller omständigheter som står utom företagets kontroll. Kunden har endast rätt att få kompensation för indirekt skada om felet uppstod på grund av vårdslöshet från företagets sida. Kunden ska alltid agera för att säkerställa att skadan inte förvärras på grund av handling eller vårdslöshet från kundens sida. Företaget är endast skyldig att kompensera kunden för skador som har uppstått på grund av eventuella fel.

6.4 Ansvar vid försäljning till företag och utbildningsinstitut. Produkterna och tjänsterna säljs alltid i befintligt skick. Företaget ansvarar ej för direkt eller indirekt skada eller intäktsförluster som uppstår på grund av fel i produkterna eller tjänsterna och/eller på grund av hur produkterna och tjänsterna används. Företagets ansvarsskyldighet är alltid begränsat enligt dessa allmänna användarvillkor.

6.5 Defekter i kundstyrda enheter/programvara. Om kunden, medvetet eller trots att denne har tagit emot meddelande om att sådant fel existerar från företaget, använder defekta eller störande enheter/programvara är kunden skyldig att kompensera företaget för alla eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid sökningen efter dessa defekter.

7. Betalning och fakturering

7.1 Betalningar. Kunden betalar för de debiterbara delarna av tjänsten i enlighet med prislistan eller avtalet. Priserna för tjänsten finns tillgängliga på tjänstens webbsida www.worddive.com. Företaget kan komma att använda utomstående faktureringstjänster i syfte att fakturera för användning av tjänsten. Om så sker ska betalning ske enligt de faktureringsperioder och villkor som har angetts i avtalet mellan den utomstående parten (till exempel mobiloperatör) och kunden, såvida inte annat har specificerats.

Varje faktureringsperiod ska betalas i förskott. Betalning ska även ske i de fall kunden har orsakat stopp i tjänstens tillgänglighet. Företaget betalar inte tillbaka eventuella outnyttjade förskottsbetalningar vid avtalets slut.

7.2 Prisändringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra hur mycket det kostar att använda tjänsten. Nuvarande priser finns angivna på tjänstens webbsida.

7.3 Betalningsmetoder. Betalning sker i samband med att kunden beställer en produkt eller tjänst. Tillgängliga betalningsmetoder beror på vilket land man befinner sig i. En eller flera av följande betalningsmetoder finns tillgängliga i varje land för användare av webbutiken: www.worddive.com

Adyen
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
NEDERLÄNDERNA
Adyen är en betalningstjänst som strävar efter att erbjuda ett komplett tjänsteutbud världen över.

Apple App Store
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
USA
Apple App Store erbjuder fullt integrerade och enkla betalningar för Apple-enheter.

Assist
3 Litejny
191028
St. Petersburg
RYSSLAND
Assist är en av de ledande betalningstjänsterna i Ryssland.

Klarna AB
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm
SVERIGE
Klarna Group är Europas ledande betalningstjänst.

PayPal Europa
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBURG
PayPal är världens ledande webbaserade betalningstjänst.

Paytrail Ltd
Business ID: 2122839-7
Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
FINLAND
Paytrail (f.d. Suomen verkkomaksut oy) är den ledande webbaserade betalningstjänsten i Finland.

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

8.1 Personliga tjänster och produkters drifttid. Företaget anger drifttiden för de tidsbestämda delarna av tjänsten antingen i samband med beställning eller inuti tjänsten. Kunden bör notera att tjänsten och dess inbyggda egenskaper i sig själva inte varar för evigt, och att företaget inte kan garantera att tjänsten eller produkterna och tjänsterna köpta inuti tjänsten kommer att förbli oförändrade. Användarnamn och annan personlig information kopplat till tjänsten lagras i minst tolv (12) månader efter det att sista avtalstiden har gått ut. Företaget har efter detta datum rätt att ta bort kundens användarnamn och annan personlig information kopplad till tjänsten.

9. Avslutning av tjänst

9.1 Företagets rätt att avsluta tjänsten. Företaget har rätt att helt eller delvist avbryta kundens användning av tjänsten samt låta kundens beställning förbli ouppfylld i de fall:
9.1.1 kunden har underlåtit sig att betala trots att påminnelse har skickats,
9.1.2 kunden använder störande enheter eller programvara, trots att företaget har skickat ut meddelande om detta,
9.1.3 kunden har, genom sin användning av tjänsten, stört företagets verksamhet, andra användare eller tredje part,
9.1.4 kunden har brutit mot skyldigheterna angivna i avtalet,
9.1.5 kunden har givit missvisande information i samband med slutande av tjänsten eller senare, eller
9.1.6 det finns anledning att misstänka att kunden använder tjänsten för illegala ändamål.

10. Uppsägning av avtal

10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på två (2) veckor.
10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på en (1) månad.
10.3 Företagets rätt att upplösa avtalet. Företaget har rätt att upplösa avtalet i de fall:
10.3.1 kunden inte har använt tjänsten på över tolv (12) månader,
10.3.2 kundens tjänst har varit avslutad i en (1) månad på grund av anledningen angiven under 10.1,
10.3.3 kunden har, på ett väsentligt sätt och trots att den har blivit informerad om detta, försummat sina skyldigheter under avtalet.

11. Uppsägningens konsekvenser

11.1 Avslutad användning och borttagen data. När avtalet har sagts upp har företaget rätt att avbryta kundens användning av tjänsten samt ta bort all den data som kunden har sparat i tjänsten.

12. Övriga villkor

12.1 Informationsutgivning. Kunden ska, innan den ansluter sig till tjänsten, förse företaget med den information som krävs för att tjänsten ska kunna användas (kundinformation) samt se till att denna information är giltig. Kunden måste omedelbart meddela företaget om informationen ändras. Detta görs på tjänstens webbsida under Inställningar.

12.2 Meddelanden. Kunden måste skicka alla meddelanden som rör detta avtal (inklusive meddelande om uppsägning) till företagets e-post på info@worddive.com eller till WordDive Ltd, Kalevantie 7C, 6F, FI 33100 Tampere, Finland. Företaget kan komma att skicka meddelanden som rör detta avtal till den senaste e-postadressen som kunden har angett. Allmänna notiser som rör tjänsten kan även komma att läggas upp på tjänstens webbsida. Ett meddelande anses vara mottaget sju (7) dagar efter att det har skickats med post eller nästa arbetsdag om det har skickats med mejl.

12.3 Överlåtelse av avtal. Företaget har rätt att helt eller delvist överlåta avtalet till tredje part. Företaget ska då meddela kunden om detta i god tid innan det sker. Företaget har också rätt att överlåta belopp som kunden är skyldig under avtalet till tredje part. När företaget har meddelat kunden om att beloppen har överlåtits är betalningarna endast giltiga om de görs till den mottagande parten. Kunden har ej rätt att överlåta avtalet till någon annan såvida inte företaget har givit kunden sitt skriftliga godkännande.

12.4 Tillämplig lag och behörig domstol. Detta avtal och dess tjänstespecifika villkor ska lyda under finsk lag och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dessa ska lösas i Pirkanmaa tingsrätt. Kunden har rätt att presentera tvisten inför Konsumentrådgivningen eller be att den ska behandlas i kundens egen tingsrätt i Finland. Om kunden inte är finsk medborgare ska tvisten lösas i Pirkanmaa tingsrätt, Finland.

12.5 Force Majeure. Parterna behöver ej fullgöra sina skyldigheter eller betala kompensation om avtalet eller villkoren försummas på grund av force majeure. Force majeure avser ovanliga omständigheter som hindrar uppfyllande av avtalet ifråga och som inträffar efter det att avtalet har slutits, är bortom båda parters kontroll och som rimligen inte kan undvikas eller övervinnas. Sådana omständigheter inkluderar krig, uppror, konfiskering för allmänna ändamål, avbruten energiförsörjning, arbetskonflikt, brand, åskväder eller andra naturkatastrofer, skada på kabel orsakad av tredje part eller annan ovanlig omständighet med liknande effekt som är bortom båda parters kontroll. Om avtalets uppfyllande fördröjs på grund av en av ovanstående anledningar ska uppfyllandeperioden förlängas med så mycket tid som är rimlig med avseende på omständigheterna ifråga.

12.12.6 Användarvillkorens giltighetstid. Dessa villkor gäller från och med 1.3.2015 och tills vidare. Användarvillkoren tillhandahålls av företaget utan extra kostnad.

12.7 Ändringar. Företaget har rätt att ändra dessa villkor. Om så sker informeras kunden om detta via kundmeddelande och/eller inuti tjänsten (till exempel via meddelande på tjänstens webbsida www.WordDive.com). De ändrade villkoren kommer då att appliceras på alla avtal som slöts innan de nya villkoren uppkom.


Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn agerar även registerförklaring i enlighet med finska personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.

1. Registratorns namn och adress

WordDive Ltd
Kalevantie 7C, 6F, FI 33100 Tampere, Finland
Tel. +358 40 506 6048

2. Ansvarig person för registerfrågor

Timo-Pekka Leinonen
Kalevantie 7C, 6F, FI 33100 Tampere, Finland
Tel. +358 40 506 6048

3. Namn på register

WordDive-tjänstens ("tjänsten") kundregister.

4. Informationsanvändning

Den registrerade informationen avser administration och underhåll av kundrelationer samt forskning och utveckling av företagets verksamhet och tjänster med hjälp av olika forskningsmetoder. Informationen används för att skicka meddelanden till kunder samt för att marknadsföra företaget och dess verksamhetspartners, såvida inte kunden har valt att inte ta emot sådana meddelanden. Informationen kan också användas för att spåra och lösa problem som har uppstått i samband med felaktig användning.

5. Informationskälla

Den personliga informationen i registret erhålls i huvudsak från användarna själva, antingen direkt eller indirekt eller med hjälp av kakor (se 10 nedan) i följande situationer:
1. när användare registrerar sig för att få nyhetsbrev,
2. när de köper de debiterbara delarna av tjänsten,
3. när de uppdaterar sin information, och
4. när de använder tjänsten.

Information kan även inhämtas från och uppdateras i enlighet med företagets register and andra företagsregister som ingår i samma koncern, samt från tredje parts register (t.ex. kreditinstitut).

6. Informationens giltighet; rättning av information; rätten att verifiera

Företaget kontrollerar ej informationens giltighet. Kunden kan, när den är inloggad i tjänsten, kontrollera och verifiera sin egen information. Kunden har ej tillgång till andra användares personliga information.

Kunden har rätt att kontrollera och verifiera den personliga information som företaget har inhämtat om kunden. Kunden har även rätt att begära att sådan information rättas genom att skicka ett meddelande till adressen ovan.

7. Registrets innehåll

Registret innehåller följande information:

Kundinformation:
Namn
Land
E-postadress
Eventuell begäran om avregistrering från marknadsföringsmejl
Eventuell övrig information som kunden har lämnat

Information om användning:
Besöksstatistik för www.worddive.com, information om studier och navigation inom tjänsten (användarnamn, datum och IP-adress)
Datorspecifikt ID (unikt ID för datorn som kunden loggade in från senaste gången kunden använde tjänsten)
Köpinformation (användarnamn, köpt produkt, datum)

8. Överlåtelse av information

Företaget har rätt att överlåta nödvändig information till parter som har hand om fakturering av tjänster, produkter och innehåll som har beställts och använts genom tjänsten. Företaget har även rätt att i rimlig mån överlåta information till tredje part i (direkt) marknadsförings-, fältförsäljnings-, reklam- och opinionsundersökningssyfte. Företaget har också rätt att överlåta information till part inom samma koncern och som en del av en omorganisering av företaget. Överlåtelse av information till tredje part för andra ändamål kräver kundens tillåtelse.
Företaget kan komma att använda underleverantörer i syfte att administrera information. Om så sker kommer detta att göras i enlighet med företagets riktlinjer för och å företagets vägnar.

9. Borttagning av information från registret

Företaget lagrar kundinformation och information om användning i minst ett (1) år efter sista avslutad beställning. Efter detta datum kan informationen avlägsnas från registret i samband med regelbundna databasrensningar i enlighet med företagets nuvarande policy.
Trots villkoren ovan bör det för tydlighetens skull noteras att information om köp kan komma att lagras längre om tjänsteleverantören anser att detta är absolut nödvändigt för att tjänsteleverantören ska kunna sköta sin bokföring och andra juridiska skyldigheter.

10. Användning av kakor

Så kallade kakor kan då och då komma att skickas till kundens dator i syfte att spåra och möjliggöra tjänstens användning. Kakor används för att identifiera kundens dator och på så sätt erbjuda en tjänst som är bättre anpassad till kundens specifika önskemål och preferenser. Kakor kan även användas för att ge kunden bättre och mer personligt anpassade erbjudanden och produktrekommendationer, antingen direkt eller via tredje part, som till exempel Google eller Facebook. Dessutom kan kakor användas för att hålla koll på hur många användare som använder företagets tjänst. Vissa delar av webbsidan fungerar ej om användaren inte accepterar kakor. För tillfället använder tjänsten följande av Googles annonseringsfunktioner: remarketing, DoubleClick-plattformen, Google Display-nätverket och Google Analytics demografi- och intresserapporter. Om du vill ha mer information om kakorna associerade med Googles tjänster, eller om du vill avregistrera dig från Google Analytics annonseringsfunktioner, var vänlig besök http://www.google.fi/intl/sv/policies/privacy/partners/ .

11. Registersäkerhet

Alla personer som har hand om registret får tillgång till kundernas personlig användarinformation (användarnamn, lösenord och gällande rättigheter). Endast de som behöver informationen för att kunna sköta sina jobb har tillgång till den. Detta inkluderar företagets kundtjänst- och IT-personal.
Företaget avser göra sitt bästa för att säkerställa att inga utomstående parter får tillgång till kundens information eller kommunikation. Andra parter som är kopplade till tjänsten (t.ex. nätverksleverantörer och mobiloperatörer) ansvarar för sin egen datasäkerhet.

12. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personlig information

Kunden har rätt att neka användning eller överlåtning av hans eller hennes personliga information i marknadsförings- och marknadsundersökningssyfte. Detta görs genom att kontakta företagets kundtjänst.

3.8.2015

Pröva gratis i 14 dagar!

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
 • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
 • Studietakten anpassas efter individen.
 • Språket kommer lätt och naturligt.